Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DRACHMANN MEDIERs, CVR-nummer 30425847, salg og levering af ydelser og produkter til erhvervskunder, herunder foreninger.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med DRACHMANN MEDIERs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om DRACHMANN MEDIERs salg og levering af ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).
Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DRACHMANN MEDIER udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Ydelser

3.1 Ydelser, som DRACHMANN MEDIER sælger og leverer til kunden udføres i overensstemmelse med god faglig skik og under overholdelse af dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ansvarsbegrænsning.
Ydelser, som DRACHMANN MEDIER sælger og leverer til kunden, er beregnet til det aftalte formål og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DRACHMANN MEDIER i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal holde DRACHMANN MEDIER skadesløs, i det omfang DRACHMANN MEDIER måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for ydelser følger DRACHMANN MEDIERs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor DRACHMANN MEDIER bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og andre evt. afgifter.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for ydelser senest 5 arbejdsdage efter fakturadatoen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for ydelser rettidigt af årsager, som DRACHMANN MEDIER er uden ansvar for, har DRACHMANN MEDIER ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra DRACHMANN MEDIER, har DRACHMANN MEDIER ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. DRACHMANN MEDIERs tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er DRACHMANN MEDIER i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for DRACHMANN MEDIER, medmindre DRACHMANN MEDIER meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på ydelser til DRACHMANN MEDIER skriftligt. E-mail betragtes som skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
Et køb udført online på DRACHMANN MEDIERs hjemmesider betragtes som en ordre.

6.3 Ordrebekræftelser. DRACHMANN MEDIER tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på ydelser til kunden skriftligt senest fem arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde DRACHMANN MEDIER.
Ved køb udført online på DRACHMANN MEDIERs hjemmesider bekræfter DRACHMANN MEDIER ordren hurtigst muligt via mail.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på ydelser uden DRACHMANN MEDIERs skriftlige accept. Dette gælder især, men ikke begrænset til, kundens manglende evne til at deltage i købte kurser eller benyttelse af lejede lokaler, uanset årsager og forhold som DRACHMANN MEDIER er uden ansvar for.
For købte bookings, kurser, workshops, foredrag og events gælder dog:
– ved framelding senest 28 dage før afholdelse refunderes den fulde pris, minus ekspeditionsgebyr på kr. 350,-
– ved framelding senest 14 dage før afholdelse refunderes 50% af prisen, minus ekspeditionsgebyr på kr. 350,-
– ved framelding senere end 14 dage før afholdelse gives der ingen refusion

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis DRACHMANN MEDIERs bekræftelse af en ordre på ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til DRACHMANN MEDIER skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid. DRACHMANN MEDIER leverer alle solgte ydelser til den tid, der fremgår af DRACHMANN MEDIERs ordrebekræftelse, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis DRACHMANN MEDIER forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser, herunder, men ikke begrænset til, kurser, workshops, foredrag og events, informerer DRACHMANN MEDIER kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis DRACHMANN MEDIER undlader at levere ydelser til den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden 28 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til DRACHMANN MEDIER. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

8.3 DRACHMANN MEDIER forbeholder sig ret til at aflyse kurser eller events ved for få tilmeldinger. I dette tilfælde kan der aftales et nyt tidspunkt for kurset, eller den fulde pris refunderes uden fradrag af ekspeditionsgebyr.

8.4 Forsinkelse fra Kundens side. Hvis kunden forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser, som Kunden er ansvarlig for og som er forudsætning for DRACHMANN MEDIERs levering af ydelser, skal kunden informere DRACHMANN MEDIER om det og oplyse årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
DRACHMANN MEDIER har ret til at udskyde leveringen af ydelser med samme antal dage, som Kundens forsinkelse.
Såfremt Kundens forsinkelse påvirker DRACHMANN MEDIERs øvrige projekter, har New Nordic Media ret til at forlange fornyet planlægning af leveringen af ydelser til Kunden.

9. Garanti, fejl og mangler

9.1 Garanti. DRACHMANN MEDIER garanterer, at ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler ved leveringen.

9.2 Undtagelser. DRACHMANN MEDIERs garanti omfat¬ter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) brug i strid med DRACHMANN MEDIERs instruktioner eller almindelig praksis, (ii) ændring udført af andre end DRACHMANN MEDIER, og (iii) andre forhold, som DRACHMANN MEDIER er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til DRACHMANN MEDIER.
Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til DRACHMANN MEDIER, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, kundens sygdom, ferie, kursusdeltagelse eller andet, kan den ikke senere gøres gældende.
Kunden skal give DRACHMANN MEDIER de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som DRACHMANN MEDIER beder om.

9.4 Ophævelse. Hvis DRACHMANN MEDIER undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garantien inden rimelig tid, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til DRACHMANN MEDIER. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. DRACHMANN MEDIER er ansvarlig for produktansvar med hensyn til ydelser, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal holde DRACHMANN MEDIER skadesløs, i det omfang DRACHMANN MEDIER måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan DRACHMANN MEDIERs ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 25% af det salg af ydelser, som DRACHMANN MEDIER netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns¬ningen gælder ikke, hvis DRACHMANN MEDIER har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DRACHMANN MEDIER under ingen omstændigheder ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DRACHMANN MEDIER ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DRACHMANN MEDIERs kontrol, og som DRACHMANN MEDIER ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure er for eksempel, men ikke begrænset til, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende ydelser, herunder, men ikke begrænset til, patenter, design, varemærker, kursusmateriale og ophavsrettigheder, tilhører DRACHMANN MEDIER.
Kunden må ikke sælge, udlåne, give bort eller på anden måde distribuere materiale eller produkter uden forudgående skriftlig aftale med DRACHMANN MEDIER.

11.2 Krænkelse. Hvis leverede ydelser krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal DRACHMANN MEDIER for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende ydelser, (ii) ændre de krænkende ydelser, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de ydelser med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende ydelser til den oprindelige nettokøbspris. Kunden har ikke andre rettigheder i anled¬ning af ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12. Underleverandører

12.1 Anvendelse af underleverandører. DRACHMANN MEDIER har ret til at anvende underleverandører til opfyldelse af aftalen med Kunden.
DRACHMANN MEDIER hæfter for underleverandøren ydelser, på samme måde som for sine egne.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge DRACHMANN MEDIERs erhvervshemmeligheder eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DRACHMANN MEDIERs fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Gældende ret og værneting

14.1 Pligt til samarbejde. Parterne har pligt til at samarbejde om opfyldelsen af Aftalen. Tvister skal forsøges løst i mindelighed ved forhandling. Hvis tvister ikke er bilagt i løbet af 6 uger efter tvistens opståen, kan hver part indbringe sagen for domstolene.

14.2 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.3 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Top
Drachmann-medier-logo

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag opdateringer, tips, invitationer m.m. fra Drachmann Medier.

Husk at tjekke i din spam boks og evt. godkende email fra Drachmann Medier.

Tak, vi byder velkommen - du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.